BUCUREȘTI

Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București

IAȘI

Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus

TIMIȘOARA

*in curand

Caută

Solicită o programare

E timpul să punem sângele în mișcare

Perioada și locul de desfăşurare a concursului:

Concursul ”E timpul să punem sângele în mișcare” se va desfășura în baza prezentului regulament în data de 28.02.2023, începând cu ora 08:30 și până la ora 18:00, la sediul Clinicii Emerald de la Palas Campus Iași.

Concursul poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum și în cazul producerii unui eveniment de Forță Majoră care împiedică desfășurarea Concursului.

Dreptul de participare

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, îndeplinirea condițiilor legale privind donarea de sânge și finalizarea cu succes al actului medical de donare de sânge.

Au dreptul de a participa la tombola cu premii donatorii de sânge din campania “E timpul să punem sângele în mișcare“.

Participanții sunt persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu excepția angajaților Organizatorului, angajaților acestora și membrii familiilor acestora până la gradul al treilea inclusiv, toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei, precum și membrii familiilor acestora până la gradul al treilea inclusiv.

Mecanismul Concursului

a) Intră în concurs donatorii de sânge care s-au înscris prealabil în aplicația BlooDoChallenge cu scopul de a dona sânge pe 28.11.2023 și care au donat sânge la Centrul mobil de donare organizat de Centrul Regional de Transfuzii Sanguină Iași la sediul Clinicii Emerald Palas Campus (doar cei care parcurg întreaga procedură medicală și donează sânge pot participa la Tombola cu premii);

b) După donare, donatorii au obligația de a-și deschide aplicația BlooDoChallenge pentru:

  • o a scana codul QR oferit de echipa medicală, acțiune care confirmă actul medical al donării de sânge;
  • o a confirma condițiile necesare pentru înscrierea la tombola cu premii;
 

c) Tragerea la sorți va avea loc pe 04.12.2023 prin intermediul aplicatiei Random.org prin inregistrare, în prezența unui reprezentant al Organizatorului;

d) Codurile unice de donare desemnate câștigătoate vor fi anunțate public pe pagina Facebook a Clinicii Emerald Iași – fb.com/CentrulMedicalEmerald și prin mesaj scris transmis prin aplicația BlooDoChallenge;

e) Donatorii desemnați câștigători au obligația de a-și revendica premiile până la data de 31.01.2024.
După publicarea listei câștigătorilor și expirarea perioadei pentru revendicarea premiilor, campania se încheie oficial.

Premiul

5.1. Premiul constă în: 

  • 1 ceas – Apple Watch SE GPS + Cellular 44 mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band
 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

5.2. Valoarea totală a premiilor

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului „E timpul să punem sângele în mișcare” este de 1679.98 lei (cu tva inclus).

5.3. Revendicarea premiilor
Deținătorii codurilor de donator câștigătoare vor fi anunţați printr-un mesaj trimis prin intermediul aplicației BlooDoChallenge dar și printr-o postare publică pe pagina Facebook a Clinicii Emerald Iași – fb.com/CentrulMedicalEmerald.

Donatorii desemnați câștigători vor primi pe email un Cod Secret BlooDoChallenge în baza căruia își poate revendica premiul de la Recepția Clinicii Emerald Palas Campus, îm intervalul 9:00 – 18:30, de luni, 11.12.2024, ora 09:00 și până vineri pe 31.01.2024, în zilele lucrătoare (luni-vineri).

La ridicarea premiilor, câștigătorii concursului “E timpul să punem sângele în mișcare” trebuie să prezinte un act de identitate și codul secret BlooDoChallenge primit prin mesaj și să semneze Procesul verbal de Predare-Primire, în caz contrar Organizatorul își rezervă dreptul de a nu preda premiul către respectivul câștigător. Ridicarea premiilor se va face doar personal.

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu sau prin nerevedincarea premiului până la 31.01.2024, precum și în cazul în care se va dovedi neîndeplinirea de către câștigător a conditiilor de participare și de acces la aceasta campanie stipulate în prezentul regulament, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului.

În cazul în care câştigătorul nu răspunde la mesaj și nu se prezintă pentru a-şi revendica premiul până la data de 31.01.2024, vom înţelege că renunţă la premiu.

Organizatorul concursului este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

Taxe și impozite

Impozitul pentru premiile obținute de către câștigătorii prezentului concurs se calculează potrivit legislației fiscale în vigoare.

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depăşeşte suma de 10.000 de lei este în sarcina exclusivă a câștigătorului unui astfel de premiu, acesta având obligația ca în termen de 14 zile calendaristice de la anunțul câștigului, să achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor legislației fiscale în vigoare. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezintă situație de „renunţare expresă” a acestora la premiul câștigat.

Impozitul pentru premiile a căror valoarea individuală este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

Limitarea răspunderii

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori cauzate prin utilizarea aplicației BlooDoChallenge și/sau de softul de extrageri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Inter Health Systems SRL, prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-voință și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le desfășoară. Inter Health Systems SRL ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos.

Inter Health Systems SRL are ca preocupare securitatea datelor participanților și respectă prevederile Regulamentului 2016/679/EU în prelucrările de date cu caracter personal efectuate. Inter Health Systems SRL va folosi datele în scopul pentru care au fost furnizate de participanți, adică pentru a extrage, identifica și informa, contacta câștigătorii și pentru a informa participanții privind campaniile promoționale.

În vederea derulării Campaniei, Inter Health Systems SRL va prelucra în evidenţele proprii şi va transmite către împuterniciţii săi şi către orice terţi ce au legătură cu derularea Campaniei, în vederea prelucrării şi consultării, ori de câte ori este necesar, următoarele informaţii: datele furnizate la înscriere de către participanții la prezenta Campanie.

De asemenea, în cazul în care participanții transmit adresele lor de „E-mail”, Inter Health Systems SRL şi terţii implicaţi în derularea campaniei vor utiliza adresa de e-mail furnizată de participanți în cadrul înscrierii la Campanie pentru realizarea de comunicări comerciale și prin utilizarea unor platforme sau sisteme automate de apelare care nu necesită intervenţia unui operator uman.

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale participanților la Campanie va avea loc cu respectarea prevederilor legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu asigurarea exercitării tuturor drepturilor participanților la Campanie conferite de legislația din domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legislație, dreptul de a se opune oricând, fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de marketing direct, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din Campanie. Aceste drepturi pot fi exercitate de către participanți prin cerere scrisă, transmisă la adresa Strada Nicolae Caramfil 75, Sector 1, Bucuresti, în atenţia Departamentului Marketing.

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, e-mail şi nr de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate în cadrul campaniei la care face referire prezentul Regulament.
Ulterior, participantul va primi un e-mail prin care i se va cere acordul de a primi în continuare materiale informative privind alte campanii promoționale organizate de Inter Health Systems SRL.

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Inter Health Systems SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin înscrierea la concursul cu premii organizat de Inter Health Systems SRL pentru clădirile United Business Center Iași, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul campaniilor şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Inter Health Systems SRL, pe perioada desfășurării concursului.

Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt legate strict de identificarea si validarea câștigătorilor, ca de exemplu:

  • Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului concursului, confirmarea ridicării premiului câștigat (dacă este cazul) și îndeplinirea obligațiilor legale financiare/fiscale.
  • Număr de telefon: pentru comunicarea cu cei desemnați câștigători;
  • Seria și nr. cărții de identitate: se solicită câștigătorilor pentru verificarea identității la semnarea Procesului Verbal pentru ridicarea premiului.
  • Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru câștig;
  • E-mail: Participantul transmite această informație pentru a fi informat despre eventualele obligații legale care ar putea apărea de pe urma câștigării unui premiu. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către Inter Health Systems SRL doar după transmiterea consimțământului expres al participantului, la finalizarea campaniei;
 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea (“dreptul de a fi uitat”) din baza de date prin trimiterea unui email la adresa radu.pavel@emeraldmed.ro.

La cererea participanţilor adresată în scris, pe e-mail, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

La încheierea campaniei, fiecare participant va primi un e-mail prin care poate confirma dorința sa de a primi materiale informative referitoare la campaniile promoționale desfășurate de către Inter Health Systems SRL Dacă participantul nu își oferă consimțământul, Inter Health Systems SRL se obligă să șteargă datele personale ale participanților, cu exceptia datelor furnizate de câștigători, care vor fi folosite în vederea îndeplinirii obligațiilor financiar fiscale, conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Temeiul prelucrării este constituit de consimțământul exprimat de participant, regulamentul concursului și prevederile legale aplicabile.

Pentru câștigătorii concursului sunt colectate numele, prenumele, seria și nr. cărții de identitate, data nașterii, e-mail, nr. de telefon și semnături pe procesele verbale de preluare a premiilor, în scopul de a se confirma ridicarea premiului și identitatea câștigătorului, pentru îndeplinirea obligațiilor financiare, fiscale care revin companiei Inter Health Systems SRL. Aceste date sunt colectate prin intermediul Asistentelor relații cu publicul de la Recepția Clinicii Emerald, care predau premiile, ajungând ulterior în departamentul Contabilitate, unde sunt stocate conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Participanții și câștigătorii au la dispoziție informații asupra colectării și utilizării datelor și la punctul „Prelucrarea datelor personale” din prezentul regulament al concursului.

Regulamentul Oficial

Regulamentul de participare autentificat este disponibil în mod gratuit, online, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Recepția Clinicii EMERALD de la Palas Campus, în perioada campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând toate și oricare dintre dispozițiile prezentului regulament. Orice astfel de modificări vor fi comunicate participanților la campanie exclusiv sub forma publicării modificărilor sau a formei revizuite a regulamentului în cadrul Recepției Clinicii EMERALD de la Palas Campus.

Soluţionarea litigiilor

În eventualitatea unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

Încetarea concursului

Campania poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum și în cazul producerii unui eveniment de Forță Majoră care împiedică desfășurarea Campaniei.